Finansies

“Bekostigbare skoolfonds vir méér as die gewone!”

Totius-Akademie word hoofsaaklik gefinansier deur skoolgeld. Ouers gaan aan die begin van die jaar ʼn kontrak met die skool se beheerraad aan wat bepaal dat hulle in ruil vir onderwys die skoolgeld sal betaal.

Die skoolgeld vir 2019 sal ongeveer R26 000 per leerder per jaar wees, met afslag vir tweede en derde leerders uit een gesin.

Die skoolgeld is vooruit betaalbaar in tien maandelikse paaiemente van Januarie tot en met Oktober.

Alle handboeke en skrifte is ingesluit en die leerder is verantwoordelik vir basiese skryfbehoeftes.

By eerste aansoek word ʼn nie-terugbetaalbare aansoekfooi van R150 betaal. Jaarliks word by inskrywing ʼn registrasiefooi van R600 betaal.

Naskoolfooie beloop R500 per kind per maand vir 2019.

Die begroting bepaal die skoolgeld en word jaarliks op ‘n algemene ledevergadering in die laaste kwartaal hersien.

Enige ekstra finansiële bydrae deur ouers, grootouers, familie of vriende word hoog op prys gestel.

Skoolgelde is so bekostigbaar moontlik sodat elke Christen-ouer wat erns maak met die opvoeding van sy kind, dit kan deurvoer. 

Vir verdere inligting, kontak gerus die direksielid gemoeid met die skool se finansies.

Ons bankbesonderhede is:
Naam van rekening: Totius-Akademie

Rekeningnommer: 030542510
Bank: Standard Bank
Takkode: 052838
Tipe rekening: Tjek rekening
finansies@totiusakademie.co.za