Inskrywings

Baie dankie dat u Totius-Akademie die Laerskool van u keuse maak en besluit het om die beste vir u kind te kies. Die ouers en voogde van Totius-Akademie begeer Christelik-Reformatoriese onderwys deur medium van Afrikaans vir ons kinders. Die skool is nie net vir persone van ‘n bepaalde kerklike denominasie of bevolkingsgroep nie.

Laai aansoekvorm af  >>

Om u kind by Totius-Akademie in te skryf, moet u as volg te werk gaan:

Doen aansoek om toelating. Laai die aansoekvorm  af en voltooi. Handig hierdie vorm in by die skoolkantoor of stuur die vorm per e-pos.

Dis belangrik om daarop te let dat die skool verskeie dokumente sal benodig soos rapporte van die vorige skool, bewys van adres, getuigskrif en bewys van inkomste. Die aansoekfooi is R150.

Die skool keur alle leerders. Verskeie kriteria geld by keuring, waarvan die vernaamste kriterium is dat die leerder die vermoë moet hê om hoofstroomonderwys te ontvang. Totius-Akademie is nie 'n spesiale skool nie en ook nie bedoel as die skool van laaste uitweg vir leerders wat weens persoonlike probleme elders nie heenkome het nie. Ouers moet ook bewys kan lewer dat hulle die skoolgeld kan betaal. Daar word wel borge gewerf sodat beurse aan behoeftige leerders gegee kan word.

Die toelatingskommissie van die Beheerraad sal u aansoek oorweeg en u nooi vir ‘n gesprek. Nadat die aansoek om toelating deur ʼn toelatingskommissie oorweeg is en die kind(ers) tot die skool toegelaat word, moet u die registrasievorm [Office3] voltooi en inhandig of per e-pos stuur. Die registrasievorm is tegelyk ʼn kontrak tussen die Beheerraad en die ouers, asook ʼn vrywaringsvorm vir uitstappies. Die registrasiefooi beloop R600.

Neem kennis:

Registrasie en herregistrasie van leerders word gereël deur die skool se Toelatingsbeleid.
Indien u graag Totius-Akademie se toelatingsbeleid wil lees kan u ‘n navraag per e-pos doen.

Die registrasievorm is 'n ooreenkoms (kontrak) tussen die ouers en Skoolvereniging Totius wat die basis vorm waarvolgens wedersydse verpligting tussen die ouers en die skoolvereniging gereël word. Die Beheerliggaam van die Totius-Akademie en die prinsipaal as hoof-uitvoerende beampte van die skool tree namens die skoolvereniging op ten behoewe van die skool.

Vir elke leerder wat by die skool ingeskryf word, moet ’n aparte vorm ingevul word.

Registrasie van leerders vind jaarliks plaas. Hierdie vorm moet dus jaarliks ingevul en geteken word voordat die leerder onderrig kan ontvang. Laai die vorm hier af >>

Die Beheerliggaam van die Skoolvereniging behou hom die reg voor om in besondere omstandighede hertoelating te weier.

Verdere navrae kan gerig word per e-pos of skakel 072 411 1175 om met ons skakelpersoon te gesels.

U kan op die finansies bladsy kyk na die skoolgeld van 2018. Skoolgelde word jaarliks aangepas.